Polityka prywatności / klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, iż:

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować na adres email subi(at)kki.pl lub pisemnie na adres:

Balicka 100 Street
31-149 Kraków

z dopiskiem „Dane osobowe”.

Administratorem danych osobowych jest FS Audio (zwana dalej jako Administrator lub Usługodawca). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://fsuadio.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Zakres, cel oraz okres przetwarzania danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO oraz wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu zwrotnego oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia. Jeżeli, dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana. Okres przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji świadczonych usług. Wydłużenie okresu przetwarzania danych osobowych może nastąpić w wypadku, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi dłużej przechowywać dane osobowe, a także w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Masz prawo do żądania informacji o przetwarzanych danych osobowych, celu przetwarzania, odbiorcach danych, o planowanym okresie gromadzenia danych osobowych, wprowadzenia zmian, w tym sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i żądania usunięcia Twoich danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w firmie Polskok jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: subi@kki.pl. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. W tym przypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Pliki cookies

Witryna https://fsuadio.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy https://fsuadio.pl w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Oprogramowanie przeglądarek internetowych najczęściej domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Możesz w każdym czasie je wyłączyć, jednakże może to negatywnie wpłynąć na poprawność funkcjonowania witryny https://fsuadio.pl

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Privacy Policy / Information Clause

In accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, we inform you that:

In all issues related to the processing of personal data by us and the exercise of rights related to the processing of data, you may contact us at the email address subki(at)kki.pl or in writing to the address:

UL. Balicka 100
31-149 Kraków

The Data Controller is FS Audio (hereinafter referred to as the Controller or Service Provider). Personal data protection is ensured in compliance with requirements of generally applicable law and the data are stored on secured servers. For the interpretation of terms, the glossary of Terms and Conditions applies or they shall be interpreted as described in the Privacy Policy (if it results directly from description). For better understanding of the Privacy Policy, the term “User” is replaced by “you”, and the term “Controller” by “we”. The term “GDPR” shall mean Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC. We respect your right to privacy and we care about security of data. For this purpose, the secure communication encryption protocol (SSL) is used, among other things. Personal data provided in a form on the website https://fsaudio.pl are treated as confidential and are not visible for unauthorised persons.

Scope, purpose and duration of data processing

The Service Provider is the controller of its customers’ data. This means that if you use a contact form on our website, we process your data such as name, surname, email address, IP address. Personal data are processed in compliance with GDPR and the implemented Privacy Policy in the scope and for the purpose necessary to contact you in reply and to correctly perform the services provided by electronic means. Providing your personal data is voluntary; however, it is necessary to conclude and execute an agreement/order. If you do not provide your personal data, an agreement cannot be concluded and executed. The period of processing of personal data is related to the purposes of processing indicated above. Thus, personal data will be processed for a period necessary for correct performance of services provided. The processing period may be prolonged where legal provisions oblige the Controller to store personal data for a longer period of time, as well as in the period of limitation of potential claims for the assertion of which it is necessary to have the data. You have the right to request information about processed personal data, the purpose of processing, data recipients and planned period of data storage, the right to make changes, including rectification or completion of personal data, to object to the processing and to request erasure of your personal data. We reserve the right to process your data after consent withdrawal solely in the scope and for the purposes of pursuing possible claims before a court or if national or EU or international law obliges us to retain data. You can contact the Data Controller supervising data processing in Polskok electronically at the email address: subi@kki.pl. The Service Provider has the right to share the User’s personal data and other data with entities authorised under applicable law (e.g. law enforcement authorities). The Service Provider shall not share the personal data with entities other than those authorised under applicable law. We have implemented pseudonymisation, data encryption and access control measures to minimise the effects of any possible data security breaches. Personal data are processed only by persons authorised by us or processors with whom we cooperate closely. In such case the Controller ensures adequate protection of data against unauthorised access.

Cookies

The website https://fsaudio.pl uses cookies. These are small text files sent by www server and stored by the browser’s computer software. When the browser reconnects to the website, the website recognises the type of device the user is connecting from. The parameters allow only the server that created them to read the information they contain. Therefore, cookies facilitate the use of previously visited sites. The collected information includes your IP address, browser type, language, operating system type, internet service provider, time and date information, location, and information submitted to the website via a contact form. The collected data are used to monitor and check how you use our websites, in order to improve the functioning of the website providing a more efficient and seamless navigation. We monitor user information using the Google Analytics tool, which records user behaviour on the website. Cookies identify the user so that the content of the site they are using can be customised to their needs. By remembering their preferences, cookies enable targeted advertising to be matched. We use cookies to ensure the highest standard of comfort on our website, and the data collected is only used internally in https://fsaudio.pl in order to optimise operations. Our website uses the following cookies:

  1. a) “necessary” cookies to enable the use of services available on the website, e.g. authentication cookies used for services that require authentication on the website;
  2. b) cookies used for security purposes, e.g. used to detect abuses of authentication on the website;
  3. c) “performance” cookies, which allow the collection of information about the use of the website;
  4. d) “functional” cookies, which allow “remembering” the user’s selected settings and personalizing the user’s interface, e.g. with regard to the selected language or region of origin of the user, the font size, the appearance of the website, etc.; the user has the possibility to disable or restore the option of storing cookies at any time by changing the settings in the web browser. Cookies management instructions are available at http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Additional personal data, such as email address, are collected only where the users give their consent by completing a form. We store and use the above data only for purposes necessary to implement a given function.

The software of web browsers usually allows cookies by default. You can disable them any time, however this may adversely affect the proper functioning of the https://fsaudio.pl website.

Complaint to the President of the Personal Data Protection Office

in case the processing of personal data infringes the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing the Directive 95/46/EC, the data subject has the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.