Img_2893

Psa³terz wrzeœniowy

PRAPREMIERA

Kielce 11 wrzeœnia 2006

Autor: ZBIGNIEW KSI¥¯EK
Kompozytor i dyrygent: PIOTR RUBIK

Soliœci:
DOROTA MARCZYK
MA£GOSIA MARKIEWCZ
JOANNA S£OWIÑSKA
PRZEMYS£AW BRANNY
MACIEJ MIECZNIKOWSKI
JANUSZ RADEK

Chór Instytutu Edukacji Muzycznej
Akademii Œwiêtokrzyskiej,
Chór Kameralny Fermata

Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Œwiêtokrzyskiej
im. O. Kolberga w Kielcach

Narrator:
IGOR MICHALSKI

Przygotowanie chórów:
EWA ROBAK

Publikacja zdjêæ
tylko za zgod¹ autora

Foto: Andrzej G³uc
W przypadku komercyjnego wykorzystywania
fotografii proszê skontaktowaæ siê :

tel. +48509 222 929, +48501 333 332
fax. +4812 2650 361
ul. Zamoyskiego 36/ 1
PL 30-523 Kraków
e-mail.gluc@adres.pl
Redakcje, które dostaj¹ zdjêcia w komis
proszone s¹ o powiadomienie ka¿dorazowo
o publikacji.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn